THỦ TỤC ĐẦU TƯ

 • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến xin chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

 • Huyện Cầu Ngang thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục III, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư nên Nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về Đầu tư:
  • Thuế TNDN
  •  Thuế xuất/nhập khẩu
 • Hưởng các ưu đãi theo các Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh bao gồm:

  • Hỗ trợ tư vấn cho tạo lập, đăng ký và bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ; hỗ trợ; hỗ trợ áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp
  • Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động
 • Và các ưu đãi khác trong quá trình hợp tác phát triển tại Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây.