CHO THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG

Cho thuê cơ sở hạ tầng và quyền sử dụng đất theo chu kỳ 50 năm
Phương thức thanh toán:

KỲ THANH TOÁN TỶ LỆ THỜI ĐIỂM
lần 1 10% Sau khi ký hợp đồng nguyên tắc
Lần 2 30% Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Hợp đồng chính thức
Lần 3 30% Thời hạn 03 tháng sau khi ký Hợp đồng chính thức
Lần 4 25% Thời hạn 06 tháng sau khi ký Hợp đồng chính thức
Lần 5 5% Sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG

Cho thuê nhà xưởng theo chu kỳ hàng năm, hàng tháng.
Phương thức thanh toán:

KỲ THANH TOÁN TỶ LỆ THỜI ĐIỂM
lần 1 1 Năm tiền thuê Khi ký Hợp đồng nguyên tắc
Lần 2 1 năm tiền thuê Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Hợp đồng chính thức
Lần 3 theo chu kỳ 6 tháng/lần Kể từ thời điểm nhận bàn giao nhà xưởng và đưa vào hoạt động
PHÍ DUY TU, BẢO DƯỠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng CCN.

Phương thức thanh toán: trả tiền hàng năm.

TIỆN ÍCH

Điện: theo giá ký Hợp đồng với Công ty Điện lực.

Nước: theo giá ký Hợp đồng với Công ty Cấp nước.

Bưu chính, viễn thông: theo giá ký Hợp đồng với Công ty Bưu chính, viễn thông.

Phí xử lý nước thải: thanh toán hàng tháng.